STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder INFORMACJE

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA EKOSYSTEMÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Zgodnie z decyzją VII/4 Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej,
notyfikacją nr 2005-99 Sekretarza Wykonawczego Konwencji o różnorodności biologicznej 
uprzejmie informuję, że Strony Konwencji zostały poproszone o nadesłanie informacji nt. wdrażania programu pracy dotyczącego różnorodności biologicznej ekosystemów wód śródlądowych, w szczególności:

A: doświadczeń krajowych i podejść do promowania oraz wdrażania zarządzania i strategii przeciwdziałania wpływom zmian klimatu, prądu El Nino i zjawiska pustynnienia na wody śródlądowe;

B: przykładów wpływu inwazyjnych gatunków obcych i programów wykorzystywanych do kontrolowania wprowadzania i łagodzenia negatywnych skutków oddziaływania inwazyjnych gatunków obcych na wody śródlądowe;

C: studiów przypadków i doświadczeń mogących służyć pomocą przy ustanawianiu i zachowywaniu chronionych ekosystemów wód śródlądowych;

D: studiów przypadków, zdobytych doświadczeń oraz informacji o najlepszych praktykach dotyczących dróg i sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód, zarówno w skali lokalnej, jak i zlewniowej;

E: przykładów projektów dotyczących wykorzystania zasobów wodnych (zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie wody, nawadnianie, elektrownie wodne, kontrolowanie powodzi, żegluga, eksploatacja wód podziemnych), które zawierają aspekty różnorodności biologicznej oraz są ukierunkowane na zrównoważone użytkowanie i zachowywanie procesów ekologicznych;

F: studiów przypadków i najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania bodźców stymulujących (lub redukowania bodźców negatywnych) dla zarządzania dobrami i usługami dostarczanymi przez ekosystemy wód śródlądowych;

G: studiów przypadków i zdobytych doświadczeń, łącznie z tymi które odnoszą się do praktycznego zastosowania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, pomagających dokonywać przeglądu i dostosowywać ramy instytucjonalne (plany, programy, polityki i legislację) do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wód śródlądowych.

Powyższe informacje powinny być nadesłane w następującym formacie:

Część ogólna

- tytuł projektu,

- status projektu(projekt planowany, w realizacji, zakończony),

- data rozpoczęcia i zakończenia,

- nazwa agencji kierującej projektem (rządowa, międzyrządowa, pozarządowa),

- cele ogólne i szczegółowe projektu,

- podmioty włączone w realizację projektu (rząd, politycy, społeczeństwo, społeczności lokalne),

- kontekst biofizyczny (lasy, obszary trawiaste, górskie, rolnicze, nawadniane, zarządzanie zasobami wodnymi, lodowce, obszary suche i półsuche),

Część szczegółowa

- opis wdrożonych działań (np. zalesianie, renaturyzacja ekosystemów, przywracanie roślinności, zarządzanie zasobami wodnymi, restauracja obiegu wody, wody podziemne, tamy, itp.),

- opis wykorzystanych technologii, które przyczyniają się do wdrażania poprawionego programu pracy dotyczącego ekosystemów wód śródlądowych Konwencji o różnorodności biologicznej, np. ramy polityczne, wytyczne, podejście uczestniczące, modelowanie, technologie zarządzania obszarami, ceny wody, gospodarka ściekami zapobieganie zanieczyszczeniom, podejście ekosystemowi itp.,

- opis potencjalnych lub już osiągniętych pozytywnych wpływów na różnorodność biologiczną (np. przywrócenie rodzimej fauny i flory, zachowanie/zróżnicowanie zasobów genetycznych, ochrona populacji zagrożonych, zmniejszanie fragmentacji ekosystemów, zmniejszanie stopy sedymentacji, przywracanie funkcji ekosystemów),

- opis potencjalnych lub już zaistniałych negatywnych wpływów na różnorodność biologiczną (np. konkurencyjne wypieranie rodzimej fauny i flory, zwiększona erozja gleb, zwiększenie ilości inwazyjnych gatunków obcych, zmniejszenie przepływów i ilości wody zdatnej do picia,

- opis powiązań i korzyści z ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dla poprawy warunków życia społeczeństwa,

- opis narzędzi, instrumentów i technologii zastosowanych do oceny projektu, przy opracowaniu odpowiednich polityk lub wdrażaniu decyzji politycznych,

- opis zastosowania decyzyjno-analitycznych ram pracy przed wdrażaniem projektu (analiza decyzji, analiza kosztów i korzyści, analiza kosztów i efektów),

- opis zasięgu, do jakiego projekt oddziałuje na użytkowników leżących poniżej (w układzie zlewniowym), łącznie z dostarczaniem usług przez ekosystemy,

- opis narzędzi i podejść zastosowanych dla monitorowania wpływów na różnorodność biologiczną i stopień degradacji ekosystemów (np. kryteria i wskaźniki),

- opis mechanizmów zapewniających udział społeczności lokalnych w przygotowaniu i wdrażaniu projektu,

- opis, w jaki sposób sprawy międzynarodowe były odzwierciedlone w przypadkach, których podmiotem były ekosystemy transgraniczne oraz tych, gdzie zasoby wodne wpływały lub wypływały z terytorium kraju.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie stosownych informacji do dnia 10 listopada do Departamentu Ochrony Przyrody na adres e-mailowy:

departament.ochrony.przyrody@mos.gov.pl

lub pocztowy:

00-922 Warszawa,

 ul. Wawelska 52/54.

Pełny tekst notyfikacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie internetowej Sekretariatu Konwencji o różnorodności biologicznej:

www.biodiv.org/doc/notifications/2005/ntf-2005-099-wat-en.pdfFolder Strony internetowe dotyczące różnorodności biologicznej
Folder Instytucje naukowe
Folder Eksperci
Folder Organizacje przyrodnicze
Folder Osoby