STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Artykuł Obszary chronione według IUCN

Data publikacji 10/08/2004
Współpracownik admin

IUCN (Światowa Unia Ochrony Przyrody) podzielił obszary chronione na 6 kategorii ze względu na sposób ich zarządzania i użytkowania:

  • Kategoria Ia – rezerwat ścisły (Strict Nature Reserve) – obszar obejmujący wyjątkowe lub reprezentatywne ekosystemy, twory przyrody nieożywionej i gatunki, użytkowane głównie do celów naukowych i monitoringowych.
  • Kategoria Ib - obszar pierwotny (Wilderness Area) – duże obszary naturalnych ekosystemów w stanie nienaruszonym lub słabo zmienionym, które są chronione i zarządzane tak, by zachować ich naturalne warunki.
  • Kategoria II – park narodowy (National Park) – naturalny obszar wyznaczony, by (a) chronić integralność jednego lub więcej ekosystemów dla obecnych i przyszłych pokoleń, (b) wyeliminować jego eksploatację i działalność wpływającą na dany teren szkodliwie, (c) umożliwić realizację celów naukowych, dydaktycznych i wypoczynkowych.
  • Kategoria III – pomnik przyrody (Natural Monument) – obszar obejmujący jeden lub więcej charakterystycznych obiektów przyrodniczych, także obiektów o znaczeniu kulturowym o wybitnej lub wyjątkowej wartości.
  • Kategoria IV – obszar ochrony gatunkowej/siedliskowej (Habitat/Species Management Area) – obszar ustanowiony w celu czynnej ochrony wybitnych biotopów, siedlisk poszczególnych gatunków, które mogłyby nie przetrwać bez zabiegów ochronnych.
  • Kategoria V – obszar chronionego krajobrazu (Protected Landscape/Seascape) – teren gdzie wzajemne oddziaływanie człowieka i natury stworzyło obszar o odrębnym charakterze i znaczącej estetycznej, ekologicznej i/oraz kulturowej wartości, często o wysokiej różnorodności biologicznej. Głównym celem zarządzania tym obszarem jest ochrona krajobrazu i zapewnienie terenów rekreacyjnych.
  • Kategoria VI – obszar czynnej ochrony zasobów przyrodniczych (Managed Resource Protected Area) – obszar zawierający w przeważającej części niezmienione systemy naturalne, ustanowione głównie w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, przy jednoczesnym zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Kategorie obszarów chronionych IUCN nie zawsze pokrywają się z polskimi definicjami tych obszarów. Na przykład według kryteriów stosowanych przez IUCN tylko 15 polskich parków narodowych ma status „międzynarodowego” parku narodowego (kategoria II), podczas gdy pozostałe klasyfikują się do kategorii V – obszar chronionego krajobrazu.